Освітній процес

Освітній  процес у навчальному закладі організовано відповідно до:

Закону України «Про освіту»; 

– Закону України «Про загальну середню освіту»;

– Концепції Нової української школи та нормативно-правового  забезпечення Нової української школи;

– постанови Кабінету Міністрів України  «Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» від 23 квітня 2003 р.  № 585

(зі змінами);

– листа Міністерства освіти і науки України від 05.07.2019 № 1/9-425 «Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у спеціальних закладах загальної середньої освіти в 2019-2020 навчальному році»;

– постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 року № 585» (про продовження навчання учнів із ЗПР у спеціальних закладах загальної середньої освіти у 2-4, 7-9 класах та завершення навчання у 2021-2022 н. р.);

– постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного  стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами» від 21 серпня 2013 року № 607;

– наказу МОН України від 25.06.2018 року № 693 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»;

– постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного  стандарту початкової  освіти» від 21 лютого 2018 року № 87;

– наказу МОН України від 26.07.2018 року № 814 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами»;

– наказу МОН України від 26.07.2018 року № 816 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями»;

– наказу МОН України від 02.07.2019 року № 917 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 2 класу з порушеннями інтелектуального розвитку»;

– постанови Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» від 23.11.2011 р.

№ 1392;

– наказу МОН України від 12.06.2018 року № 627 « Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»;

– наказу МОН України від 26.07.2018 року № 815 « Про внесення змін до наказу МОН України від 12.06.2018 № 627»;

– наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 р. № 144, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за № 410/22942 « Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів)для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку та навчально-реабілітаційних центрів»;

– наказів, листів та розпоряджень Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, основних документів по школі.

Мова навчання у закладі – українська.

Основні завдання освітнього процесу:

 • дотримання та виконання вимог чинного законодавства щодо надання якісної початкової освіти;
 • забезпечення належного рівня викладання  навчальних дисциплін у відповідності до  навчальних програм;
 • застосування сучасних інноваційних технологій навчання;
 • запровадження нових ідей і підходів, розвиток інтересу до творчості з урахуванням специфіки даного навчального закладу;
 • надання  кожному  учневі,  спираючись  на його здібності,  нахили, інтереси, ціннісні орієнтації, можливості реалізувати себе в пізнанні, навчальній діяльності і поведінці;
 • створення спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання;
 • підготовка учнів до продовження навчання в загальноосвітніх навчальних закладах ІІ-ІІІ ступенів.

Навчально-виховний процес включає в себе 4 основні напрямки роботи:

Розвиток особистості учня, його здібностей та підготовка до життя в сучасних умовах — кредо кожного педагога нашої школи.

Майстерність педагогів полягає в розумінні внутрішнього світу кожного учня, його унікальності, своєчасного надання допомоги у формуванні та розвитку особистості.

В арсеналі методичних напрацювань педагогічного колективу є широке використання інноваційних педагогічних технологій, проведення інтерактивних та інтегрованих уроків. Узагальнені знання про поняття та явища на основі міжпредметних зв’язків дозволяють показати школярам світ у всьому розмаїтті, формувати їх творче мислення та системні знання, активувати пізнавальні інтереси, а використання різних видів діяльності дозволяє зняти стомлюваність учнів.

Освітні програми

В школі реалізуються навчальні програми для дітей, які потребують інтенсивної педагогічної корекції (із затримкою психічного розвитку) та з інтелектуальними порушеннями,  затверджені МОН України.

Мета виховної системи Градизької школи-інтернату:

забезпечення умов, спрямованих на корекцію розвитку інтелектуальних, особистісних, творчих якостей вихованців, їх соціальній адаптації і інтеграції у суспільство, на основі індивідуального та особистісно-орієнтованого підходу, організації колективної позаурочної діяльності в рамках виховної системи навчально закладу.

Основні завдання: 

 • сприяння набуттю дітьми патріотичного досвіду, підготовка їх до виконання ролі активних громадян та формування громадянських навичок і цінностей, необхідних для ефективної участі у житті суспільства;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку вихованців та набуття ними соціального досвіду;
 • формування бережного ставлення до власного життя та здоров’я, навичок здорового способу життя;
 • формування ненасильницьких моделей поведінки серед дітей, організація та проведення просвітницьких та профілактичних заходів по передженню протиправної поведінки, булінгу, домашньому насильству, торгівлі людьми.

Основні напрями виховної системи:

 • корекційна спрямованість усього виховного процесу;
 • комфортний психологічний клімат та емоційна насиченість життя школи;
 • розвиток творчих здібностей;
 • соціальне орієнтування особистості  на головні цінності (загальнолюдські, загальнокультурні, національні

Виховуємо всіх і всіма засобами.

Різноманітні загальношкільні  та групові виховні заходи – від Першого дзвоника до Останнього дзвоника під Господнім благословенням. Святкуємо від Миколая до Різдва і Великодня. Добрих людей з подарунками зустрічаємо. Християнські свята сприяють вихованню у дітей доброти і любові до ближнього, знайомлять з прадавніми традиціями українського народу, без знання яких неможливо стати повноцінним громадянином української держави в повному розумінні цього слова.

Також в школі функціонують ігрові кімнати та майданчики (навчаємось, виступаємо, граємось) тощо.

Дуже велика увага приділяється національно-патріотичному вихованню. Воно здійснюється на всіх етапах навчання в школі, забезпечується всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості, розвиток її здібностей та обдарованість, збагачення на цій основі інтелектуального потенціалу народу, його духовності і культури, виховання громадянина України, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності, спрямованої на процвітання України.

Педагогічний колектив спецшколи-інтернату, усвідомлюючи проблемність подальшої соціалізації вихованців, наполегливо працює над питаннями всебічного розвитку особистості, інтелектуального, мовленнєвого, психофізичного розвитку, усунення прогалин в оволодінні програмовим навчальним матеріалом тощо. Виховує у дітей   віру в себе, віру в успіхи, віру і надію на щасливе дитинство.

В школі-інтернаті щорічно працює 8 дитячих гуртків, художньо-естетичного та спортивного напрямків, а саме:

 • Основи хореографічного мистецтва.
 • Гурток “Музичне мистецтво” (1-4 класи)
 • Гурток “Виготовлення іграшок”
 • Спортивний гурток.
 • Гурток флористики та живопису.
 • Гурток бісероплетіння.
 • Гурток “Вокальне мистецтво”.
 • Основи художнього мистецтва.


Поробки з природного матеріалу, вишивки, аплікації, ліплення , естетично витримані малюнки, тощо – все це робимо своїми руками. Гуртківці – учасники різних районних та обласних оглядів-конкурсів.

Робота гуртків, проведення загальношкільних і групових виховних заходів, мікроклімат в дитячому колективі і в цілому в нашому навчальному закладі, сприяють всебічному розвитку дитячої особистості, як розумового, так і психофізичного.

Організація дозвілля

Вагомим розділом в роботі вихователя є організація дозвілля учнів:

 • відпочинок на свіжому цілющому повітрі з використанням ігрових майданчиків;
 • екскурсії , походи, спортивні змагання тощо.

Особлива  увага  приділяється  соматично  ослабленим  дітям. Цьому  сприяють  заняття з ЛФК, заняття в тренажерному залі, заняття з аеробіки, заняття хореографії, уроки фізичної культури та ритміки, заняття спортивного гуртка.

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню), домашньому насильству.

Стоп булінг

Закон України про запобігання та протидію домашньому насильству

Керуючись Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», Законом України «Про освіту» відповідальною особою з протидії булінгу (цькуванню) в Кременчуцькому медичному коледжі ім. В.І. Литвиненка призначена – Князькіна Дар’я В’ячеславівна, соціальний педагог.

Телефони довіри:

 • Дитяча лінія 116-111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00)
 • Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116-000
 • Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116-123 або 0 800 500 335
 • Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20
 • Уповноважений Президента України з прав дитини 044 225 76 75
 • Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103

Національна поліція України 102

Корекційна спрямованість освітнього процесу